Međunarodna naučna konferencija
Misao i misija Svetog Justina Popovića

Misao i misija Svetog Justina Popovića
Beograd, Srbija
10-11. maj 2019. godine

Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja Justina Popovića Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 10. i 11. maja 2019. godine u Beogradu organizuju međunarodnu naučnu konferenciju „Misao i misija Svetog Justina Popovića“.

Monah, klirik i svetitelj Pravoslavne Crkve, professor Univerziteta u Beogradu i saosnivač Srpskog filosofskog društva — Justin Popović (1894–1979) smatra se jednim od najvećih pravoslavnih teologa dvadesetog veka. Uprkos jednoglasnom priznavanju snage njegovih neporecivo velikih intelektualnih i duhovnih dometa, određene dimenzije i aspekti njegovog dela ostali su ili neosvetljeni ili su predmet različitih tumačenja. Cilj konferencije je da osvetli dimenzije i aspekte dela Justina Popovića koji nisu dovoljno istraženi ili su podložni različitim – ponekad suprotsavljenim – tumačenjima, i da dijaloški proceni doprinose njegove misli ne samo Pravoslavlju, već hrišćanskom bogoslovlju i duhovnosti uopšte.

U tom smislu konferencija bi trebalo da otvori prostor kako za odgovorno kritičko sagledanje i nove naučno-metodološke pristupe, tako i za formulisanje više nijansiranih interpretacija misanog legata Justina Popovića u celini, a naročito, primera radi, njegove kritike humanizma i nepravoslavnih hrišćanskih denominacija. Takođe, postavlja se kao neophodno pažljivo razlučivanje autentične duhovnosti i filosofsko-teološke misli Justina Popovića naspram redukcije, instrumentalizacije i ideologizacije te duhovnosti i misli — posebno naspram razmatranja njegove misli u okvirima ili neosvešćene ili nekritički postavljene politike moći: bilo da je kulturalnog ili drugog tipa. Najzad, konferencija predstavlja saborno otelovljenje kolegijalne dobre volje da se podrži i neguje nasleđe prepodobnog Justina kao svetitelja, teologa, filosofa, kritičara kulture, i kao jedinstvenog svedoka Hrista Bogočoveka — koji se obraća svim krajevima sveta.

 

Dr Vladimir Cvetković

Prof. dr Bogdan Lubardić

 

Program međunarodne naučne konferencije

MISAO I MISIJA SVETOG JUSTINA POPOVIĆA

10. maj 2019. godine

Svečana sala Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, Beograd

 

10.00-10.30    Otvaranje konferencije i uvodna obraćanja

 

Prof. dr. Ivanka Popović (Rektorka Univerziteta u Beogradu)

Prof. dr. Aleksandar Fatić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu)

Doc. dr. Aleksandar Đakovac (Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Prof. dr. Dragiša Bojović (Centar za vizantijsko-slovenske studije, Univerzitet u Nišu)

 

10.30-11.15    Plenarno predavanje

 

Bogdan Lubardić, Fr Justin Popović and Anglican Theologians: Critical Reflections on a Complex and Multifaceted Encounter (Justin Popović i anglikanski teolozi: kritičke refleksije o složenom i slojevitom susretu)

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, Beograd

 

12.00 – 13.30 Registracija učesnika i ručak (Sala na I spratu)

 

13.30-15.30    Sesija 1

 

Panel 1:  Dogmatika, liturgika i egzegeza Justina Popovića (I sprat)

 

Predsedava: Aleksandar Fatić

 

 1. Jovan Purić, Otac Justin – Tumač Svetog Pisma
 2. Đorđe N. Petrović, Eucharistic Joy in Justin Popović’s Dogmatics: A Reflection of an Protagonist (Evharistijska radost u Dogmatici Justina Popovića: odraz jednog protagoniste)
 3. Aleksandar Đakovac, Dogmatika oca Justina Popovića u kontekstu
 4. Pavle Kondić, Mitra i skufija Justina Ćelijskog

 

 

Panel 2: Justin Popović, Dostojevski i religijska filozofija (IV sprat)

 

Predsedava: Ivica Živković

 

 1. Slađana Ristić-Gorgiev, Filosofija i njeno značenje u delu oca Justina Ćelijskog
 2. Sunčica Denić, Simboličko i lirsko u delu Svetog Justina Popovića
 3. Slađana Aleksić, Ava Justin Popović: Estetika duhovnih spoznaja na osnovu dela Dostojevskog
 4. Nemanja Škrelić, Justin Ćelijski i Dostojevski – problem ljudske determinisanosti i slobode

 

15.30-16.00     Kafe pauza (I sprat)

 

16.00-18.00    Sesija 2

 

Panel 3: Antropologija Justina Popovića: Od dna pakla do trećeg neba  (I sprat)

 

Predsedava: Slađana Ristić Gorgiev

 

 1. Aleksandar Fatić, Moralno terapeutski smisao dijalektike bogocentričnosti i čovekocentričnosti kod Sv. Justin Popovića
 2. Aleksandar Petrović, Putevi ka zemlji živih Ave Justina Popovića: kroz podvig raskrivanja čovekovog samopoznanja
 3. Slobodan Prodić, Otac Justin (Popović) i monaštvo
 4. Marko Šukunda, Ava Justin i učenje o nečistim silama

 

Panel 4: Justin Popović između ekumenizma i komunizma (IV sprat)

 

Predsedava: Tomas Bremer

 

 1. Zdenko Širka, Protestantism as a Pan-heresy: Would Justin and Luther understand each other? (Protestantizam kao svejeres: Da li bi se Justin i Luter razumeli?)
 2. Julija Vidović, „Svejeres ekumenizma“ prema svetom Justinu Popoviću
 3. Neven Vukić, The Church and the Red Star – the Serbian Orthodox Church and the communist persecution in Yugoslavia (Crkva i petokraka – komunistički progon Srpske Pravoslavne Crkve u Jugoslaviji)
 4. Vladimir Cvetković, St Justin Popović on Papacy (Sveti Justin Popović o papstvu)

 

11. maj 2019.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, Beograd

 

09.30-10.30    Plenarno predavanje (I sprat)

 

Tomas Bremer, Justin Popović viđen iz rimokatoličke perspektive

 

10.30-11.00    Kafe pauza (I sprat)

 

11.00-13.00    Sesija 3

 

Panel 5: Justin Popović i Evropa (I sprat)

 

Predsedava: Zdenko Širka

 

 1. Bogoljub Šijaković, Justinovo svetosavlje vs. evropski humanizam
 2. Ivica Živković, Kritička misao arhimandrita Justina Popovića i hrišćansko vaspitanje danas
 3. Dragan Šljivić, Hristova Vojska i vojska sa Hristom: Sv. Justin Ćelijski, Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i vojnički etos
 4. Pavle Botić, Ava Justin o idolopoklonstvu

 

Panel 6: Duhovništvo Justina Popovića (IV sprat)

 

Predsedava: Bogdan Lubardić

 

 1. Ilarion Đurica, Delotvornost učenja vere pod duhovnim staranjem prepodobnog Justina Novog: lično iskustvo
 2. LJubiša Kostić, Ontološka osnova u besedništvu prep. Justina Ćelijskog
 3. Dragiša Bojović, Ko su učenici oca Justina?
 4. Pavle Jović, Srbi o Svetom Justinu Popoviću

 

13.00-14.30    Ručak (I sprat)

 

14.30-16.30     Sesija 4

 

Panel 7: Asketika i teologija ličnosti Justina Popovića (I sprat)

 

Predsedava: Dragiša Bojović

 

 1. Svilen Tutekov, Sveti Justin Novi Ćelijski i asketski ključ teologije ličnosti
 2. Svetlana Marjanov, Pojam ličnosti u delu Justina Popovića
 3. Aleksandar Mihailović, Svetost između asketizma i Liturgije u misli Svetog Justina
 4. Predrag Vukić, Pismo arhimadrita Justina Popovića (sv. Justina Ćelijskog) igumanu ostroškog manastira Lukijanu Zečeviću na Vaskrs 1964. godine

 

Panel 8: Valorizacija i recepcija Justina Popovića (IV sprat)

 

Predsedava: Vladimir Cvetković

 

 1. Dimitry Tribushny, Saint Justin of Ćelije as an Original Thinker (Sveti Justin Ćelijski kao originalni mislilac)
 2. Stephen C. Headley, St Justin on Providence: Sources and Consequences (Sveti Justin o promisli: izvori i posledice)
 3. Dionisios Skliris, “I love therefore I know”: The Critique of Western Philosophy According to Saint Justin the Νew (Popović) to and its Patristic Presuppositions (in English) („Volim dakle spoznajem“: Kritika zapadne filozofije prema Svetom Justinu Popoviću i njene svetootačke pretpostavke)
 4. Phillip Calington, Reception and Importance of St Justin and His Works Among Converts in the West (Recepcija i značaj sv. Justina i njegovih dela među preobraćenicima na zapadu)

 

16.30-17.00    Kafe pauza (I sprat)

 

17.00- 17.30   Zatvaranje konferencije (I sprat)

 

Svakom govorniku je na raspolaganju 30 minuta vremena, od toga 20 minuta za prezentaciju i 10 minuta za diskusiju.

Radove treba dostaviti do 30. septembra 2019. godine za publikovanje u zborniku radova sa konferencije na elektronsku adresu: vladimir.cvetkovic@instifdt.bg.ac.rs

Svi radovi će biti podvgnuti dvostrukoj receniziji. Radovi ne bi trebalo da prelaze 6000 reči.

Fotografije Justina Popovića su iz lične foto dokumentacije Boška Bojovića. Sva prava pripadaju vlasniku.

Program u pdf formatu.

Knjiga sažetaka u pdf formatu.