Crna ekonomija i crno društvo

Aleksandra Bulatović i Olivera Pavićević

 

Monografija Crna ekonomija i crno društvo Aleksandre Bulatović i Olivere Pavićević je podeljena u osam celina u kojima se prikazuje analitički tok postavljenih polaznih pretpostavki o kriminalnom preduzetništvu kao nastavku legitimnog poslovanja nelegalnim sredstvima. Polazeći od karakteristika funkcionisanja organizovanog kriminala u XXI veku, u knjizi se bliže sagledava tržišna podloga nastanka organizovanog kriminala koja se zasniva na disfunkcionalnim javnim institucijama. Kada država efikasno nudi usluge koje u slabim državam nudi organizovani kriminal (naplata dugova, zaštita od nasilja i iznude, efektivne transakcije u novcu i dobrima itd), prostor za tržišni plasman „proizvoda“ se znatno sužava. Pošto dobro upravljanje smanjuje tržište za organizovani kriminal, on evoluira u transnacionalne forme. Zbog toga se autorke u knjizi detaljno bave pitanjima adekvatnog represivnog odgovora na nove vidove transnacionalnog organizovanog kriminaliteta. Zaključna razmatranja su posvećena kontrolnim strategijama, a razmatran je i procenjivan realistički doseg povoljnih posledica koje politika suprotstavljanja organizovanom kriminalu proizvodi u sferi zaštite korpusa ljudskih i građanskih prava zahvaćenih kroz kategorije i institucije demokratskog političkog sistema.

Crna ekonomija i crno društvo
Aleksandra Bulatović i Olivera Pavićević

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Prudentia

Obim: 294 stranice

Godina izdanja: 2021.

ISBN: 978-86-80484-61-7