Integrativna psihoterapija

Aleksandar Fatić

Integrativna psihoterapija je istovremeno studijski rad i udžbenik obuhvanog pristupa psihoterapiji zasnovanom na praktičnoj filozofiji, koji postaje dominantan danas u svetu zahvaljujući tendenciji na sintetičnosti i ujedinjavanju različitih psihoterapeutskih pravaca. Međutim, ključni aspekti integrativne psihoterapije upravo su suprotni procesu spajanja pojedinačnih psihoterapeutskih škola: oni obuhvataju, pre svega, naglasak na filozofskim aspektima psihoterapije koji su odredili njen razvoj od klasične psihoanalize do savremenih parcijalnih pristupa ličnoj promeni, a u metodološkom smislu možda ključni element, odnosno oslanjanje na modalnu, a ne na silogističku logiku kao samo jezgro razmišljanja o psihoterapiji. Knjiga detaljno razmatra ove i druge bitne elemente integrativnosti u psihoterapiji, i to kroz poglavlja koja se bave pitanjima o validnosti psihijatrijskih dijagnoza, o statusu psihologije iz filozofske perspektive, o fenomenu straha u psihoterapiji, o duhovnim i političkim aspektima psihoterapije. Knjiga se u velikoj meri bavi psihoanalitičkom teorijom i praksom pre svega u domenu lakanovske psihoanalize, upravo iz razloga što osnovni pojmovi lakanovske psihoanalize, koji se zasnivaju na tradicionalnoj Krepelinovoj psihijatriji, ukazuju na dugoročnu valjanost i teorijsku i praktičnu vrednost integrativnog i modalnog mišljenja u psihoterapiji kao njen integrativni aspekt.

Integrativna psihoterapija
Aleksandar Fatić

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Prudentia

Obim: 455 stranice

Godina izdanja: 2020.

ISBN 978-86-80484-51-8