Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta

Igor Cvejić

Knjiga Igor Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta predstavlja originalnu fenomenološku interpretaciju osećaja u Kantovoj filozofiji kao sui generis mentalnih stanja. Ulazeći u dijalog sa glavnim savremenim interpretacijama, autor objašnjava da da bismo razumeli Kantovo tumačenje osećaja moramo napustiti kauzalni model i model svesti višeg reda, i predlaže da osećaje shvatimo kao ispoljavanje subjektivne kauzalne sile predstava.  Pritom, subjektivni kauzalitet predstava treba shvatiti i kao način na koji postajemo svesni, pri čemu se osećaj pokazuje kao jedan poseban model svesti, a osećaju prikladna intencionalnost kao poseban vid intencionalnosti. Autor svoju tezu objašnjava analizirajući posebno tri različita vida osećaja u Kantovoj filozofiji: čulno uživanje i bol, intelektualno zadovoljstvo i osećaj u čistoj refleksiji.

Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta

Igor Cvejić

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Prudentia

Obim: 346 stranice

Godina izdanja: 2018.

ISBN 978-86-80484-26-6