Feminizam je za sve

Uredile Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević

Zbornik Feministička teorija je za sve zajedničko je izdanje IFDT i Fakulteta političkih nauka, nastalo na tragu četvorodnevne konferencije održane na IFDT-u u saradnji s Centrom za studije roda FPN, pod imenom „Neko je rekao feminizam? Feministička teorija u Srbiji danas“. Konferencija, a za njom i zbornik, otvorila se prema širokom dijapazonu pitanja koja spadaju u neomeđivo polje feminističke teorije, okupivši disciplinarno zbilja šarolike pristupe. Neomeđenost ovog zbornika tretira se kao njegova vrlina, budući da je njegova primarna svrha da na jednom mestu okupi produkciju u datom polju i u datom trenutku na srpskom jeziku. Ovo voluminozno izdanje sastoji se od 24 teksta iz oblasti teorije književnosti, lingvistike, studija kulture, teorije prava i bezbednosti, teorije umetnosti, ekonomije i praktičnih politika, društvene teorije, istorije, filozofije i pedagogije. Ono na jednom mestu okuplja akademske radnice i radnike iz različitih naučnih institucija, pokazujući, pored ostalog, na koje sve načine feministička teorija prodire u brojna polja naučnog saznanja danas.

Feminizam je za sve
Uredile Adriana Zaharijević, Katarina Lončarević

Izdavači

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Posebna izdanja

Obim: 512 stranica

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-6425-051-1