Kritička teorija Aksela Honeta: ka prevazilaženju metafizike

Marjan Ivković

Monografija Marjana Ivkovića Kritička teorija Aksela Honeta: ka prevazilaženju metafizike predstavlja obuhvatnu rekonstrukciju teorijske perspektive jednog od vodećih autora tzv. „treće generacije“ kritičke teorije društva – nemačkog filozofa i sociologa Aksela Honeta – koja poseduje specifičan sistematski cilj: da se ispita plodnost Honetove perspektive kao osnove za formulisanje postmetafizičke kritike dominacije. Osim što predstavlja jedno od i dalje retkih sistematičnih dela o teorijskoj perspektivi Aksela Honeta, studija Marjana Ivkovića daje doprinos savremenim debatama o adekvatnim epistemološkim osnovama društvene teorije, kao i o odnosu teorijskog objašnjenja društvene stvarnosti i normativno-teorijskih iskaza, tj. društvene kritike. Počev sa poznatim „jezičkim zaokretom“ Jirgena Habermasa, kritička teorija društva se, po Ivkoviću, suočava sa jednim suštinskim izazovom, izazovom artikulisanja teorijske kritike društvene dominacije koja bi istovremeno bila supstantivna, tj. ponudila uzročna objašnjenja formi dominacije utemeljena u društvenoj teoriji, i „postmetafizička“, što podrazumeva da se društvena kritika ne temelji na esencijalističkim iskazima o društvenoj stvarnosti (o njenoj strukturi, osnovnim elementima, telosu kroz istoriju, itd) koji pretenduju na transkontekstualno važenje. Centralni Ivkovićev argument u ovoj studiji je teza o većem potencijalu ranih Honetovih radova (prevashodno Kritike moći [Kritik der Macht]) da odgovore na izazov razrešenja pomenute protivrečnosti artikulisanjem jedne empirijski senzitivne kauzalne kritike društvene dominacije koja ostaje na nivou post-metafizičke plauzibilnosti Habermasovog stanovišta.

Kritička teorija Aksela Honeta: ka prevazilaženju metafizike
Marjan Ivković

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Prudentia

Obim: 207 stranica

Godina izdanja: 2017

ISBN 978-86-80484-13-6