Pravila i kontekst upotrebe: teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije

Michal Sládeček

Knjiga Pravila i kontekst upotrebe: teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije obuhvata raznovrsne oblasti kao što su politička filozofija, društvena teorija, antropologija, filozofija duha i filozofija jezika. Ona raspravlja o temama u kojima Vitgenštajnova filozofija ima značajnu ulogu: status i funkcija filozofije, metoda društvenih nauka, pojmovi u političkom diskursu, odnos između ljudske prirode, jezika i racionalnosti, pitanje proširene kognicije i problem jezičkih pravila. U poslednjim poglavljima knjige ispituju se pojedine interpretacije Vitgenštajnove filozofije koje se pre svega odnose na probleme sleđenja pravila i potencijalnih skeptičkih implikacija Vitgenštajnove filozofske pozicije. Takođe, ukazuje se na mesto i značaj ove pozicije u pojedinim debatama u savremenoj filozofiji i razmatraju se teorijska stanovišta autora poput Roberta Brandoma, Džona Makdauela, Krispina Rajta, Pitera Vinča, Vilijema Konolija, Šantal Muf i Džejmsa Talija. Polemički pristup ove knjige se ispoljava pre svega kroz preispitivanje takvih pojmova kao što su navike, praksa, oblici života, intersubjektivnost, kontekst pravila i slaganje u upotrebi.

Pravila i kontekst upotrebe: teme i tumačenja Vitgenštajnove filozofije
Michal Sládeček

Izdavač
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Edicija
Prudentia

Obim: 183 stranica

Godina izdanja: 2014

ISBN 978-86-82417-75-0