Benjaminova kritika nasilja: prilozi i komentari

Valter Benjamin, Erih Unger, Kurt Hiler, Petar Bojanić

Knjiga obuhvata provokativni i uticajni esej Waltera Benjamina „Prilog kritici nasilja“ (1921), kao i tekstove koji ga prate i rasvetljavaju iz više uglova. Među tim prilozima i komentarima su tekstovi Petra Bojanića koji otvaraju i zatvaraju knjigu, Benjaminovi posthumno objavljeni fragmenti značajni za rekonstrukciju ideje eseja, kao i tekstovi „Rat“ (1915/16) Eriha Ungera i „Anti-Kain“ (1919) Kurta Hilera, koji se smatraju za izvor Benjaminove inspiracije za pisanje ovog eseja i na koje neposredno referiše u njemu. Osnovna tema ovog izuzetno složenog teksta je odnos prava i nasilja (božanskog, revolucionarnog…), odnosno, pitanje da li nasilje kao sredstvo može da se opravda. Centralni esej je publikovan u dvojezičnom izdanju, na nemačkom originalu i uporedo u redigovanom prevodu na srpski jezik.

Benjaminova kritika nasilja: prilozi i komentari
Valter Benjamin, Erih Unger, Kurt Hiler, Petar Bojanić

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Minima

Obim: 192 stranice

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-80484-24-2