Na šta mislimo kada kažemo... Reforma redistributivne politike u Srbiji posle 2000. godine

Mihail Arandarenko, Dušan Pavlović

Ova publikacija analizira post-komunističku redistributivnu politiku u Srbiji posle 2000. godine. Autori tvrde da tržišni fundamentalizam (princip po kome je tržište najefikasnije rešenje za post-komunističke probleme) nije uspeo da ispuni ono što je obećano 1989. godine. Istraživanje sadrži dve novine. Prvo, rad pokazuje da je novousvojena neoliberalna redistributivna politika kombinovana sa klasnom i etničkom diskriminacijom nasleđenom iz komunističkog doba kako bi se stvorila idiosinkratična i stroga država blagostanja u Srbiji. Drugo, teorijski pristup kombinuje analizu javne politike sa političkom filozofijom, što su dve discipline društvenih nauka koje retko komuniciraju. Na taj način izvode se preporuke za politiku redistribucije iz specifičnog razumevanja principa jednakih mogućnosti, koje su razvile savremene egalitarne teorije pravde.

Na šta mislimo kada kažemo… Reforma redistributivne politike u Srbiji posle 2000. godine
Mihail Arandarenko, Dušan Pavlović

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope
Beograd

Edicija
Trg

Obim: 23 stranica

Godina izdanja: 2022

ISBN 978-86-80484-97-6