Socijalni i negativni socijalni akti

Adolf Rajnah, Gilbert Rajl

Žiža tekstova sadržanih u knjizi opis  je i definisanje dve fundamentalne vrste intersubjektivnih akata: socijalnih i negativnih akata. Dok prvi moraju da imaju pojavnu formu, da budu ospoljeni i usmereni ka drugom, ka jednom ili više adresata, negativne akte karakteriše odlaganje izvšavanja neke radnje, njeno namerno ili nenamerno nečinjene. Jukstapozicijom tekstova autora koji pripadaju „kontinentalnoj“ i „analitičkoj“ tradiciji filozofije, Adolfa Rajnaha („Socijalni akti“, „Socijalni i nesocijalni akti“) i Gilberta Rajla („Negativne ,radnjeʻ“), upotpunjena predgovorom Petra Bojanića, knjiga rasvetljava jedan od ključnih problema socijalne ontologije.

Socijalni i negativni socijalni akti
Adolf Rajnah, Gilbert Rajl

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Minima

Obim: 99 stranica

Godina izdanja: 2018

ISBN 978-86-80484-29-7