Khōrein: Journal for Architecture and Philosophy je novoosnovani časopis Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Časopis je posvećen dijalogu između arhitekture i filozofije kroz problematizaciju ključnih koncepata i protokola koji čine povezivanje ovih disciplina mogućim.

U tom smislu, najznačajnija reč u nazivu časopisa možda bi bio upravo veznik „and“ – reč koja pretpostavlja mogućnost povezivanja dveju disciplina, ne otkrivajući, međutim, složenost takve veze. Iz tog razloga, inauguralni dvobroj časopisa posvećen je tematizaciji reči „and“ – na dva različita načina: upotrebom navodnika (architecture “and” philosophy) i pisanjem u kurzivu (architecture and philosophy). Odluka da se napravi ova razlika ne predstavlja uredničku želju za klasifikacijom ili (dis)konekcijom objavljenih refleksija o reči „and“, već isključivo za naglašavanjem njenih diskurzivnih potencijala.

 

Članci objavljeni u časopisu Khōrein otvorenog su pristupa u skladu sa licencom CC BY-NC-ND 4.0 i mogu se pronaći na veb-sajtu časopisa: http://khorein.ifdt.bg.ac.rs/.