Trajanje projekta: 2021-2025

Donator: Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske

Nosilac: TPO fondacija (Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija), Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Partneri: Univerzitet u Beogradu (u čije ime koordinira projektom u Srbiji – Institut za filozofiju i društvenu teoriju) u partnerstvu sa 18 univerziteta iz regiona: Crna Gora, BiH, Hrvatska, Srbija

Istraživački tim IFDT-a: Koordinatorke: Jelena Ćeriman, Krisztina Rácz

Glavni cilj UNIGEM projektne mreže je osmišljavanje rodno odgovornih i rodno osetljivih politika u visokom obrazovanju, uspostavljanje tela za rodnu ravnopravnost u akademskim institucijama, integrisanje tema o rodnoj ravnopravnosti u univerzitetske nastavne planove i programe i senzibilizacija fakulteta, studenata i administrativnog osoblja za rodnu ravnopravnost i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja.

 

Glavne aktivnosti na UNIGEM projektu su:

– Uspostavljanje politika i mehanizama za uvođenje rodne ravnopravnosti u visokoškolskim, obrazovnim i naučnoistraživačkim ustanovama (npr. potpisivanje memoranduma o saradnji između državnih ili privatnih univerziteta ili drugih institucija, vladinih ili nevladinih organizacija koje podržavaju strategije za uvođenje rodne ravnopravnosti ili integraciju rodne politike u nastavne planove i programe, distribuciju istraživanja, kreiranje srodnih dokumenata itd.),

– Jačanje akademske razmene između univerziteta u regionu i međunarodnih eksperata (npr. organizacija konferencija, poziva za dostavljanje naučnih radova, uključivanje u istraživački rad, organizacija zimskih škola, objavljivanje akademskih rezultata itd.),

– Osnaživanje i senzibilisanje univerzitetskih struktura za rodnu ravnopravnost i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja (npr. razne obuke za nastavno-naučni kadar i studentsku populaciju itd.),

– Analiza uticaja procesa urodnjavanja na prakse u akademskoj zajednici (npr. studija analize uticaja projekta, završna konferencija o implementaciji projekta itd.).

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju koordinira projektom u Srbiji u ime Univerziteta u Beogradu i aktivno je uključen u sve projektne aktivnosti.