Trajanje projekta: jul 2023 – jun 2026

Donator: Evropska komisija, Horizon Europe (HORIZON-CSA), Call: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02, broj projekta 101112280

Nosilac: Democracy Reporting International – DRI

Partneri: Istraživački institut Demos (FI), Centar za društvene studije CES (PT), Lokalno-globalni konzorcijum asocijacija COGLOBAL (ES), Institut za filozofiju i društvenu teoriju (RS), Transevropsko udruženje za polisi studije TEPSA (BE), Egmont – Kraljevski institut međunarodnih odnosa (BE), Evropsko partnerstvo za demokratiju – EPD (BE), Eurocities (BE), Open Source Politika – OSP (FR), People Powered (US)

Istraživački tim IFDT-a: Gazela Pudar Draško, Irena Fiket, Čedomir Markov, Vujo Ilić, Tara Tepavac, Nevena Mijatović, Nemanja Anđelković

Network of Networks 4 Democracy (Nets4Dem) projekat posvećen je stvaranju mreže mreža evropskih praktičara i istraživača u oblasti demokratije, deliberacije, građanske participacije i obrazovanja građana. Jedinstveni pristup ovog projekta ogleda se u stvaranju brojnijih, snažnijih i boljih veza između postojećih aktera i mreža koje su već aktivne u širem polju demokratije, kako bi se u potpunosti iskoristili postojeći kapaciteti i smanjila dupliranja.

Konzorcijum partnera okuplja umrežene, krovne organizacije sa dugoročnim iskustvom u demokratskim inovacijama u širokom spektru oblasti (uključujući digitalnu demokratiju, vladavinu prava, klimatske promene, kao i kroz kulturni i kreativni pristup). Projektni tim čini deset timova iz Nemačke, Finske, Portugala, Španije, Belgije, Francuske, Sjedninjenih Američkih država i Srbije.

 

Ciljevi projekta

Četiri glavna cilja Nets4Dem projekta obuhvataju:

  1. stvaranje, negovanje i održavanje jače Mreže istraživača, praktičara i kreatora javnih politika;
  2. sistematizaciju i povezivanje fragmentiranog znanja o demokratskim inovacijama i istraživanju upravljanja (governance);
  3. uspostavljanje koordinisanog evropskog pristupa za promociju sistematske dostupnosti demokratskih inovacija;
  4. podizanje ambicije u procesu kreiranja javnih politika kroz preporuke praktične politike za jačanje demokratije na svim nivoima upravljanja.

 

Nets4Dem projekat nastojaće da odgovori na izazove poput potrebe za boljom saradnjom i umrežavanjem u demokratskom polju, kao i potrebe da se postojeće znanje o demokratiji i upravljanju bolje poveže i učinimo dostupnijim, tako da doprinese kreatorima javnih politika i praktičarima u pronalaženju odgovora na kompleksne izazove sa kojima se suočavaju u procesu razvoja inkluzivnijeg društva i otpornije demokratije.

Da bi se odgovorilo na ove i potencijalne nove izazove, potrebni su značajni napori od istraživača, praktičara, kreatora javnih politika i građana. Stoga Nets4Dem projekat nastoji da poveže sve one koji teže ovom cilju kako bi podržao, ujedinio i time osnažio zajedničke napore i delovanje. IFDT rukovodiće radnim paketom 3 “Povezivanje raštrkanog znanja o demokratskim inovacijama” i doprinositi radu ostalih radnih paketa.

 

Plan rada i radni paketi

Istraživački rad je organizovan u devet radnih paketa (RP-a):

RP1 i 2: Upravljanje projektom i koordinacija

RP1 i RP2 usmereni su na sveobuhvatno upravljanje projektom kako bi se postigli opisani ciljevi i rezultati. Aktivnosti stoga obuhvataju koordinaciju administrativnog, finansijskog i tehničkog rada, obezbeđivanje nesmetanog protoka informacija između partnera, kao i sa Evropskom komisijom, praćenje i izveštavanje o napretku projekta i strateško usmeravanje rada, te upravljanje podacima i poštovanje principa odgovornog istraživanja i inovacija.

RP3: Povezivanje raštrkanog znanja o demokratskim inovacijama

U fokusu RP3 je povezivanje trenutno fragmentiranog znanja o inkluzivnim demokratskim inovacijama, i to kroz:

– sistematizaciju i analizu postojećeg znanja o demokratiji razvojenih kroz projekate finansirane od strane EU (Horizonti i bivši FP), kao i u okviru evropskog civilnog društva (od strane organizacija civilnog društva, tink tenkova itd),

– obezbeđivanje sistematizovanih resursa koji će relevantno akademsko znanje učiniti dostupnim neakademskim akterima (npr. lokalnim, nacionalnim i EU kreatorima javnih politika, praktičarima i građanima), i

– razvoj novih znanja, na osnovu nalaza prikupljenih praćenjem RP4 i 5, RP6 i RP7 kako bi se osigurao kontinuiran proces učenja tokom projekta.

RP4 i 5: Podrška kreiranju javnih politika / Izgradnja kapaciteta (faza 1 i 2)

RP4 i 5 polaze od se na postojeće infrastrukture koju su već razvile i testirale mnoge evropske organizacije (uključujući PP, Demsoc, Coglobal), sa ciljem da praktičarima i kreatorima javnih politika obezbede resurse i podršku u procesu osmišljavanja, pokretanja i unapređivanje inkluzivnih programa demokratskih inovacija na različitim nivoima upravljanja. Koristeći postojeća praktične i proverene resurse, aktivnosti ovih RP biće usmerene na proširivanje i prilagođavanje postojeće infrastrukture za širok spektar inovativnih demokratskih programa u Evropi.

RP6: Izgradnja demokratske infrastrukture

Cilj RP6 je da oblikuje, uspostavi, razvije, prati i održavati višeslojnu mrežu istraživača, praktičara i kreatora javnih politika za inkluzivne demokratske inovacije. Mreža će biti zasnovana na modelu demokratskog upravljanja kako bi omogućila dugovorčne demokratske inovacije, i to kroz:

– izgradnju Mreže za demokratiju koja može da inkorporira, dopuni i proširi domet i stručnost postojećih mreža u oblasti demokratije;

– obezbeđivanje participativnog pristupa upravljanju za donošenje odluka o budžetima, politikama i aktivnostima na horizontalne i transparentne načine.

RP7: Preporuke i uticaj

Cilj RP7 je da prioritizuje preporuka za evropsku politiku usmerenu ka jačanju i obnavljanju demokratije u širokom spektru oblasti, uključujući kroz kulturne i kreativne pristupe. Sa tim ciljem, aktivnosti u okviru ovog RP-a obuhvataju pripremu preporuka za javne politike, prenošenje i implementaciju demokratskih inovacija među kreatorima politika na različitim nivoima upravljanja; kao i pružanje podrške za primenu preporuka u različitim kontekstima.

RP8: Diseminacija, korišćenje, komunikacija

Aktivnosti u okviru RP8 imaju za cilj da informišu i privuku potencijalne nove članove u Nets4Dem mrežu i podstaknu angažovanja kreatora politike, praktičara i istraživača širom Evrope i šire.

RP9: Etički zahtevi

Cilj RP9 je da osigura usklađenost projekta, projektnih aktivnosti i procesa sa etičkim zahtevima.