Neoliberalna kultura sopstva: konstrukcija subjektivnosti u savremenim priručnicima za samopomoć

Milan Urošević

Knjiga se bavi fenomenom savremenih priručnika za samopomoć, usredsređujući se se na period od 1980. do 2018. godine. Oslanjajući se na teorijske koncepte Mišela Fukoa, ali i na brojne druge autore, knjiga mapira različitih modela subjektivnosti koji se mogu pronaći u ovim priručnicima. Kroz tako konstruisan teorijski okvir, autor pomenute modele subjektivnosti dovodi u vezu sa istorijskim i kulturnim kontekstom, povezujući rast popularnosti priručnika za samopomoć sa razvojem neoliberalizma i njegovim uticajem na kulturnu sferu i svakodnevni život građana.

Neoliberalna kultura sopstva: konstrukcija subjektivnosti u savremenim priručnicima za samopomoć
Milan Urošević

Izdavači
Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Univerzitet u Beogradu

Akademska knjiga
Novi Sad

Edicija
Arcus

Obim: 267 stranice

Godina izdanja: 2023

ISBN 978-86-82324-45-4