Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva. Iz ovog broja Kritike izdvajamo temat Popularna kultura, kao i razgovor sa Vivekom Čiberom o levoj strategiji, u okviru sekcije život teorije. 

Kritika: časopis za filozofiju i teoriju društva je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa, koji izlazi dva puta godišnje (maj / novembar) u elektronskoj formi. Časopis nastoji da predstavi vodeće tendencije u savremenoj filozofiji i društvenoj teoriji i podstakne dalja istraživanja u oblastima humanistike i društvenih nauka. Njegov cilj je da unapredi kreativno i kritičko mišljenje i otvori prostor za upućenu raspravu. Radovi se primaju tokom čitave godine, osim priloga za tematski blok, koji se primaju do zaključenja broja u kome se temat nalazi.

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju priloge na elektronsku adresu:
kritika@ifdt.bg.ac.rs

Sadržaj ovog i prethodnih brojeva, kao i pozive za naredne temate možete naći na veb-sajtu časopisa:
http://kritika.instifdt.bg.ac.rs/index.php/kc