Milica Bakić-Hayden Smrt, umiranje i religijske slobode u Indiji

Izlaganje polazi od prikaza dva primera određenih religijskih praksi u đainizmu i hinduizmu, kao i jedne kraće ilustracije vezane za sledbenike zoroastrinske religije u Indiji. Svaki od ovih slučajeva, koji na prvi pogled ilustruju sukob tradicionalnih religijskih formi i modernih uslova života, otvara niz važnih pitanja koja se, između ostalih, tiču religijskih sloboda, mesta religije u sekularnom indijskom društvu, te odnosu religije i ekologije. Prvi primer razmatra sudsku presudu kojom se zabranjuje drevna đainska praksa ritualnog umiranja i implikacije koju ta presuda ima na religijske slobode odnosno indijsko shvatanje sekularizma. Drugi primer tiče se grupe hindu sadhua (svetih ljudi) koji su spremni da postom do smrti spreče surovu eksploataciju kamena na obalama reke Gange. Ova borba protiv korumpiraih lokalnih vlasti na istu stranu stavlja ‘tradicionalne’ jogije i ‘savremene’ ekologe koji takođe nastoje da sačuvaju jedinstven eko-sistem reke Gange. Najzad, ostajući u domenu ekologije, pokazaćemo kako ugroženost određene vrste ptica utiče na opstanak jednog drevnog zoroastrinskog načina sahranjivanja.

Milica Bakić-Hayden je diplomirala na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Magistrirala je na istom fakultetu na Katedri za svetsku književnost sa teorijom književnosti (tema: Metafizička osnova sanskritske poetike). U sklopu magistarskih studija boravila je u Indiji 1978-79. godine kao stipendista indijske vlade. Doktorirala je na Univerzitetu u Čikagu, Odeljenje za južnoazijske jezike i civilizacije (tema: Devastating Victory and Glorious Defeat: The Case of the Mahabharata and Kosovo). Predavala je na Odeljenju za religijske studije Univerziteta u Pitsburgu od 1997. do maja 2018. Sada ima Emeritus status na Univerzitetu u Pitsburgu.

Njen naučno-istraživački i predavački rad geografski obuhvata indijski potkontinent i Balkan, teme iz oblasti komparativne religije (uporedne mističke i kontemplativne tradicije, sveci istoka i zapada), kao i šire antropološke teme vezane za Indiju i Balkan.