Igor Cvejić, Nesvodivost sposobnosti osećanja

Knjiga Igor Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećanja predstavlja originalnu fenomenološku interpretaciju osećaja u Kantovoj filozofiji kao sui generis mentalnih stanja. Ulazeći u dijalog sa glavnim savremenim interpretacijama, autor objašnjava da bismo razumeli Kantovo tumačenje osećaja moramo napustiti kauzalni model i model svesti višeg reda, i predlaže da osećaje shvatimo kao ispoljavanje subjektivne kauzalne sile predstava.  Pritom, subjektivni kauzalitet predstava treba shvatiti i kao način na koji postajemo svesni, pri čemu se osećaj pokazuje kao jedan poseban model svesti, a osećaju prikladna intencionalnost kao poseban vid intencionalnosti.

Autor svoju tezu objašnjava analizirajući posebno tri različita vida osećaja u Kantovoj filozofiji: čulno uživanje i bol, intelektualno zadovoljstvo i osećaj u čistoj refleksiji.

Nesvodivost sposobnosti osećanja: osećaj zadovoljstva i nezadovoljstva u filozofiji Imanuela Kanta / Igor Cvejić, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2018 (Beograd: Donat graf). – 346 str.