Aktivno građanstvo: promocija i unapređenje inovativnih demokratskih praksi na Zapadnom Balkanu (2018-2021)

Nosilac projekta: Univerzitet u Beogradu – Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Trajanje projekta: 1. septembar 2018 – 31. avgust 2021

Koordinatorka projekta: Irena Fiket

Projektom je predviđeno formiranje konzorcijuma visoko-obrazovnih i istraživačkih ustanova i organizacija civilnog društva kako bi se istražili potencijali inovativnih demokratskih praksi za unapređenje demokratizacije u zemljama Zapadnog Balkana. Namera nam je da premostimo jaz između postojećeg znanja o “grassroot” demokratskim inicijativama u region i institucionalizovanih demokratskih inovacija koje se praktikuju u zemljama EU.

Projekt bi trebalo da omogući institucionalno podržanu razmenu znanja o međupovezanosti demokratskih inovacija i mobilizacije građana odozdo nagore, koje se često vide kao raznorodne, čak i suprotstavljene pojave. Takođe, cilj nam je da promovišemo inovativne demokratske prakse na Zapadnom Balkanu, jer njihova institucionalizacija može biti ključni element u izgradnji otpornosti građana na rastuće autoritarne i populističke tendencije.

Projekat planira niz multinacionalnih aktivnosti. Prvo, 3 radionice će biti organizovane, sa ciljem da se napravi sistematski pregled istraživanja o aktivnom građanstvu i odgovarajućim metodološkim pristupima. Oslanjajući se na znanje iz ove faze, dve demokratske inovacije će biti implementirane na lokalnom nivou uzimajući u obzir specifičnosti Zapadnog Balkana. To će doneti kvalitativne i kvantitativne podatke koji će se koristiti u daljem istraživanju, a koji će biti predstavljeni na letnjoj školi na kraju druge godine. Letnja škola će okupiti naučnike, stručnjake i predstavnike civilnog društva, regrutovane iz naše mreže i kroz otvoreni poziv, sa ciljem da se dodatno unapredi teorijsko/empirijsko znanje.

Izabrani prilozi će biti uključeni u zbornik o aktivnom građanstvu koji je planiran kao jedan od rezultata projekta. Ova mreža će omogućiti i podstaći kratkoročne posete mlađih istraživača partnerima. Tokom završne godine, mreža će predstaviti Priručnik o demokratskim inovacijama i MA modul o inovativnim demokratskim praksama. Projekat će biti zatvoren konferencijom, a najbolji predstavljeni radovi će biti selektovani za specijalno izdanje časopisa koje će biti usmereno na proučavanje odnosa između demokratskih inovacija i građanskih inicijativa.

Mreža uključuje Univerzitet u Grazu (CSEES), te katedre političkih nauka na Univerzitetu u Torinu, Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Skopju i Beogradski fond za političku izuzetnost. Projekt je dobio sredstva u okviru Žan Mone mreže, programa Erasmus+ Evropske unije.

Više informacija o projektu: www.act-wb.net