Aleksandar Nikitović: Neograničena vlast monarhije i vladavina zakona

Vladajuće mišljenje moderne epohe samorazumeva vladavinu zakona kao najbolji način upravljanja državom. Ovo samorazumevanje poodavno je postalo vladajuća predrasuda. Uostalom, kao što je i pre Francuske revolucije vladajuća predrasuda bio stav da je neograničena vlast neupitno najbolje uređenje. Ovde se prerasuda ne razumeva u vrednosnom smislu, već kao stav koji je toliko samorazumljiv da ne podleže raspravi i prethodnom rasuđivanju. Naš cilj je donekle provokativan jer želimo da izađemo iz ovog pred-rasudnog poimanja neograničene vlasti i vladavine zakona, i ponovo se zapitamo šta je suština spora između ova dva opozitna pojma. U pomoć ćemo prizvati Platonovo i Bodenovo poimanje neograničene vlasti.

Aleksandar Nikitović je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Doktorirao je filozofiju, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Oblasti naučnog istraživanja kojima se bavi su moderna subjektivnost, pitanje nacionalnog identiteta i tradicionalizam.