Aleksandar Stojanović: Lokova teorija svojine

Lokova teorija svojine predstavlja jedno od najvažnijih mesta u istoriji moderne političke misli. Zbog toga je Lokova argumentacija o svojine uvek privlačila veliku pažnju interpretatora, u podsticala mnogobrojne sporove. U prvom delu izlaganja će se analizirati argument koji se nalazi u 5. poglavlju II rasprave o vladi (“O svojini“). Nasuprot instistiranju na heremenutičkoj, kontekstualnoj i istorijsko-političkoj interpretaciji, pokušaće se sa formalnom analizom. Posle ove analize, zadobijeni zaključci će biti upotrebljeni zarad odgovora na niz važnih pitanja koja su se u vezi sa Lokovom argumentacijom postavljala među interpretatorima: da li je Lokova teorija, radna teorija svojine ili teorija prvobitnog prisvajanja, da li se Lokova teorija svojine može shvatiti kao teorija (određenog) prava, i da li bi Lokovu argumentaciju o svojini trebalo shvatiti kao deo klasične liberalne argumentacije protiv monarhizma?

Aleksandar Stojanović (1987) je student master studija filozofije u Beogradu Bio je član Udruženja studenata filozofije Beograda unutar koga je učestvovao u organizaciji većeg broja skupova i seminara povodom različitih filozofskih tema. Član je Gerusije. Oblasti njegovog interesovanja su moderna politička teorija, marksizam i kritika političke ekonomije.