Aleksandra Bulatović Otpornost i human flourishing

Cilj izlaganja je razmatranje otpornosti kao faktora kapaciteta društva da uređuje odnose među svojim članovima i osigura harmoniju i jedinstvo društvenog života, kao i da, fokusirajući optimizaciju ljudskog ponašanja, utvrdi uporišne tačke društvene kontrole kao faktora u okviru koncepta human flourishing. Otpornost podrazumeva kulturno i kontekstualno zavisne individualne kapacitete za suočavanje sa rizikom i intenzivnim promenama, te je stoga vezana za čovekovu dobrobit i blagostanje, odnosno, human flourishing. Human flourishing je koncept koji se određuje kao „aktuelizacija ljudskog postojanja“, a podrazumeva brojna stanja i ishode. Široko definisan, ovaj koncept uključuje zadovoljstvo životom, osećaj životnog smisla i svrhe, postojanje bliskih društvenih odnosa i vrline kao motivacionog faktora i krajnjeg cilja svega što ljudi rade i misle. Da li utvrđivanje implikacija ovako definisanog koncepta human flourishing na politiku društvene kontrole u cilju boljeg funkcionisanja društva treba usmeriti na razumevanje ishoda kao što su svrha i vrlina, a koji stoje izvan uobičajenih indikatora kojima se meri kvalitet života?

Aleksandra Bulatović je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Njeno istraživačko interesovanje usmereno je na nekonvencionalne bezbednosne pretnje i razmatranje načina društvene reakcije na njih u kontekstu posledica na savremeno demokratsko društvo i međunarodni sistem. Poseban interes ima za pitanja humane bezbednosti u okviru koje je ključna kategorija pravo na optimalan kvalitet života, što se odnosi na čitav spektar etičkih pitanja na nivou javne politike kao i na nivou individualnih i kolektivnih vrednosti.