Matijas Bormut Ambivalencija i angažman – Ideja pluralnosti u raščaranom svetu Maksa Vebera

Maks Veber je čuven kao jedan od očeva osnivača moderne sociologije. Njegov topos „raščaranog sveta“ dobro je poznat kao dijagnostičko oruđe u razumevanju izazova pluralističnog društva koje odlikuju ambivalentnosti na nivou ličnosti i kolektiva. Kako je u takvim okolnostima moguć društveni angažman? Zbog čega je toliko među sobom različitih intelektualaca, poput Jaspersa i Lukača, privlačila Vebrova ideja moderne pluralnosti? Na pitanje o tome kakvu ulogu nauke mogu imati u suočavanju s ovim izazovom Veber je pružio u svom čuvenom govoru „Nauka kao poziv“.

Stotinu godina kasnije, i dalje se borimo s istim problemima. Stoga je čitanje Veberovog majstorskog teksta i danas jednako dragoceno da bi se pokazalo kako njegovi uvidi o našoj modernoj situaciji koju odlikuju pluralnost i ambivalencija, mogu podstaći na društveni angažman. Predavanje će skicirati istorijsku debatu koja se razvila između Vebera i njegovog kruga, da bi se potom prešlo na razmatranja naše aktuelne evropske situacije, s posebnim naglaskom na pitanje o tome kakav se angažman može očekivati od svake pojedinačne osobe ili od određenih grupa prema Veberovoj ideji moderne pluralnosti.

Matijas Bormut predaje komparativnu intelektualnu istoriju na Univerzitetu u Oldenburgu. Takođe rukovodi Karl Jaspers-Hausom. Uz druge publikacije u polju intelektualne istorije, objavio je i priredio knjige o Hani Arent, Erihu Auerbahu, Karlu Jaspersu i Maksu Veberu.