Ana Birešev: Društvene klasifikacije u Srbiji danas: interesi, moral, politika

 

Marta 2011. godine, u okviru istraživačkog projekta „Socijalni i kulturni kapital u Srbiji“,  sprovedeno je osam fokusgrupnih diskusija u četiri grada – Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Novom Pazaru. Grupni intervjui su organizovani sa namerom da se rekonstruišu i analiziraju diskursi socijalne klasifikacije – ljudi, kao individualnih i kolektivnih dejstvenika, praksi i objekata – koji su na delu u današnjoj Srbiji. Kao teorijski oslonac poslužila su tri pristupa: Burdijeova sociologija („simboličke borbe“, „borbe klasifikacija“), sociologija kritičkog kapaciteta i model ekonomija veličine Lika Boltanskog i Lorana Tevenoa, i istraživanja Mišel Lamon („simboličke granice“, „rad na granicama“). Tokom predavanja, biće predstavljeni i komentarisani rezultati pomenutog istraživanja.

Ana Birešev radi kao istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, doktorant je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu