Anđelka Badnjar Gojnić Dijagrami Centra za stanovanje IMS i artikulacija stambene izgradnje u socijalističkoj Jugoslaviji

Izlaganje se bavi ulogom koju su dijagrami Centra za stanovanje pri Institutu za ispitivanje materijala Srbija (IMS) imali u razvoju stanovanja u socijalističkoj Jugoslaviji.

Prvi dio prati argument Kornelijusa Kastroijadisa (Cornelius Castoriadis) o geopolitičkoj poziciji Jugoslavije u odnosu na konflikt sa Sovjetskim Savezom iz 1948. Razrada se odnosi na proces uvoza mehanizacije sa Zapada i osposobljavanje kadrova za izgradnju zemlje u procesu industrijalizacije. Finalno, u zaključku se prati uloga IMS sistema za prefabrikaciju i dijagrama Centra za stanovanje kao operativnih mehanizama inžinjera i arhitekata u težnji ka modernizaciji i artikulaciji migracije iz sela u grad.

Andjelka Badnjar Gojnić radi kao stipendista istraživač i saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Ahenu (RWTH Aachen). Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, nakon čega radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Magistrirala je na Barcelona Institute of Architecture u Barseloni, gdje je takodje radila u zvanju asistenta. Nezavisno se bavi arhitektonskim projektovanjem gdje učestvuje u nagradjivanim i izvedenim projektima (prvonagradjeno rješenje na internacionalnom konkursu za rekonstrukciju fabrike Obod Cetinje u Univerzitetski kompleks umjetničkih fakulteta, koji se trenutno izvode). Objavljuje u stručnim časopisima (The North Street Review, Histories of Postwar Architecture), izlaže na internacionalnim konferencijama (TU Berlin, TU Delft, gta ETH Cirih) i učestvuje na izložbama (La Biennale di Venezia 2010).