Armina Galijaš: Transformacija Islama na Balkanu 1995-2015: Strukturalne promene islamskih zajednica

Cilj predavanja je da se predstavi ideja projekta o transformaciji muslimanske religioznosti na prostorima bivše Jugoslavije od njenog raspada do danas. Pojačana manifestna religioznost, ali i vidljiva pluralizacija su neka od osnovnih obeležja islama danas na ovom području. Na predavanju će biti predstavljena tri primera iz Bosne i Hercegovine zasnovana na terenskom istraživanju sprovedenom neposredno pre predavanja: selefijska zajednica u Ošvama kod Maglaja, new age islam Sulejmana Bugarija i revitalizacija islamske zajednice u Banjaluci manifestovana otvoranjem džamije Ferhadije.

Armina Galijaš je od 2011. docent na Centru za studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Studirala je istoriju jugoistočne Evrope, modernu istoriju i ekonomiju na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu, gde je od 2003. do 2005. i radila kao naučna saradnica na Odeljenju za istoriju istočne i jugoistočne Evrope. Iz Minhena 2005. prešla je u Beč na Institut za istoriju istočne Evrope i na Univerzitetu u Beču odbranila doktorsku disertaciju na temu rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995. Na Institutu u Beču je radila kao asistent do 2011.  Njena naučna interesovanja su fokusirana na modernu istoriju jugoistočne Evrope.