Artur Šopenhauer o predstavi: izabrani pojmovi kao seme kasnije filozofske prakse i psihoterapije

Tokom ovog dvosatnog seminara ćemo razmotriti neke od pojmova i argumenata u prvoj knjizi prvog toma Šopenhauerovog dela Svet kao volja i predstava (Svet kao predstava: prvi aspekt) u svetlu njihove kasnije ključne uloge u primenjenoj filozofiji, a posebno u filozofskoj praksi i psihoterapiji. Pre svega će nas interesovati pojedinačne teme koje Šopenhauer (prvi) razvija, a koje su ili postale klasični deo primenjenog filozofskog, a posebno psihoterapeutskog instrumentarijuma i pretpostavki, ili pak imaju potencijal da bitno unaprede razumevanje filozofske prakse i psihoterapije. Šopenhauerovo razumevanje predstave, ali i njegovo shvatanje emocija kao dinamičkih faktora ljudskog ponašanja, predstavljaju nedovoljno izučene i zanemarene filozofske uvide koji su ključni za kasniji razvoj primenjene filozofije u celini, a posebno filozofske prakse i psihoterapije. Tokom ove radionice ćemo prodiskutovati neke od ovih pojmova, ne ograničavajući se na ukupni kontekst Šopenhauerovog sistemskog mišljenja na tragu Kanta. U tom smislu radionica će se baviti potencijalom Šopenhauerovog pojmovnog i metodološkog nasleđa za praktičnu filozofiju, a ne egzegezom same Šopenhauerove filozofije.

Radionicu će voditi Aleksandar Fatić, redovni profesor i naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i predsednik Srpskog udruženja za filozofsku praksu. Aleksandrova ključna interesovanja uključuju, pored filozofske prakse, bioetiku i političku teoriju, kao i primenjenu filozofiju religije. Njegova najnovija knjiga je Virtue as Identity: Emotions and the Moral Personality (https://www.rowmaninternational.com/book/virtue_as_identity/3-156-2be8df2c-5317-45b9-aa63-3e603cf9e6d0).