Aspekti teorije diskursa i narativni aspekti pitanja o biopolitici i institucijama

Filozofski fakultet Banja Luka

Polaznu tačku konferencije činiće diskusije o funkciji metoda rekonstrukcije u oblastima teorije diskursa i naratologije te o mogućnostima njihove primjene u svrhu rasvjetljavanja biopolitičkih dispozitiva. Biomoć, ako se ona razumije kao modalno određeni sklop relacija sa specifičnim područjem predmeta i primjene, je upućena na sopstvenu reprezentaciju i (performativnu) artikulaciju. Ona ukazuje na (notorno manjkavo određeni) govor o „diskursu“ (diskurs kao „mjesto“ komunikativne racionalnosti, diskurs kao medij artikulacije i praktikovanja „moći“. Komplementarno ovom modelisanju koncepti narativnosti ciljaju na probleme granica mogućnosti pripovijedanja života ili na „egzistencijska pitanja cjelovitosti“: oni formu diskurzivnosti ne razumiju samo kao medij artikulacije i aktualizovanja (efekata) moći nego kao medij uspjevajućeg samoodnosa. Doprinosi bioetičke diskusije sa prethodno održane radionice trebaju sad da se preispitaju u pogledu na to u kojoj mjeri oni ugrožavaju, revidiraju ili čak poništavaju aspekte personalnog identiteta, autentičnosti i kontinuiteta samopripovjedanja, a koji se u okviru narativističkih koncepcija smatraju centralnima.

Ukoliko ovakva „pripovjedanja“ mogu da se odigravaju samo u kontekstu institucionalnog omogućavanja onda institucije suštinski definišu i okvirne uslove subjektivizacije; ukoliko su institucije istovremeno biopolitički hiprdeterminisane (disponirane) onda konceptima narativistički shvaćene personalnosti (autonomija, moć djelanja) pripada jedna sistematski dvostruka pozicija: s jedne strane ih se razumije kao kritički antidot biopolitičke preoblikovanosti, a sa druge strane su oni sami shvatljivi samo kao biopolitički oblikovani i preoblikovani. Konferencija će problematizovati ovu razliku u pogledu na pojedinačne studije iz analize diskursa i u pogledu na karakteristične pojave u filozofiji jezika. Opet komplementarno tome će se preispitati narativistički modeli pripovjedačkog pristupa egzistencijalnoj cjelovitoj situaciji čovjeka i to u pogledu na to u kojoj mjeri mogu da odgovore na jednu tehnički indukovanu iritaciju slike individue i slike čovjeka koja je orijentisana na tijelo i ličnost, ili na višem stepenu mogu da se shvate kao izraz identifikujućih narativa.

Konferencija se organizuje u saradnji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Beograd, Institut für Philosophie Darmstadt i Filozofskog fakulteta Banja Luka
Konferenciju finansira DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) u okviru programa Stabilitätspakt Südosteuropa 2013 za projekat Biopolitički aspekti institucionalnog delanja.