BIBLIOTEKA

Biblioteka je osnovana 1957. godine kao posebna jedinica Odeljenja za dokumentaciju Instituta društvenih nauka sa zadatkom da sakuplja i obrađuje domaću i svetsku literaturu i dokumentacionu građu iz oblasti društvenih nauka. Njen knjižni fond je zajednički za Institut za filozofiju i društvenu teoriju i za Institut društvenih nauka. Neposredno sarađuje sa Narodnom bibliotekom Srbije, Univerzitetskom bibliotekom, Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Maticom srpskom, kao i sa Institutom za međunarodnu politiku i privredu, Institutom za uporedno pravo i bibliotekama Filozofskog, Pravnog, Ekonomskog i Fakulteta političkih nauka.

Za 57 godina postojanja formiran je knjižni fond od 136.000 primeraka domaćih i stranih monografskih i serijskih publikacija. Osnovni fond biblioteke čini oko 65.000 naslova monografija, zatim priručnici (enciklopedije, rečnici, godišnjaci, bibliografije), domaći i strani časopisi.

Poseban deo fonda predstavlja 35.000 knjiga koje je ova biblioteka preuzela nakon gašenja Ekonomskog instituta FNRJ kao i kompleti stručnih časopisa dobijenih na poklon od „Fordove fondacije” što ovu biblioteku čini jednom od najbogatijih specijalizovanih biblioteka iz oblasti društvenih nauka.

Biblioteka ima besplatan pristup mnogim elektronskim bibliotečkim servisima i izvorima podataka, a preko KOBSON-a (Konzorcijum za objedinjenu nabavku Srbije) naučna zajednica ima pristup elektronskim knjigama i stranim naučnim časopisima u punom tekstu, kao i nekim indeksnim bazama podataka.

Za saradnike oba instituta biblioteka radi svakog radnog dana od 10-14 časova.

BIBLIOTEKARKE

Zorica Nedeljkov Srbinoski
E-mail: zorica.nedeljkov@instifdt.bg.ac.rs
Tel: 011 2646 242

Vesna Jovanović
Tel: 011 36 14 067