Bojan Vranić: Demokratske vrednosti, emocije i emotivizam

Predavanje u okviru ciklusa „Demokratske vrednosti, emocije i emotivizam“

Savremenom demokratskom teorijom dominira teza da je ponašanje aktera racionalno. Time se najčešće teži eliminisanju emotivnih stavova kao pristrasnih, ideološki ostrašćenih ili iracionalnih formi zaključivanja. Emotivni stavovi aktera se često posmatraju kao trenuci ishitrenosti, nepromišljenosti, zaslepljenosti, nakon čega stupa period hladne razboritosti i objektivnog stanja svesti političkog subjekta. Nepoverenje političkih teoretičara prema emocijama i njihovom značaju za razumevanje procesa donošenja političkih odluka u demokratskim procesima kontekstualno je vezano za nasleđe emotivizma, moralne teorije koja je uskraćivala političkim stavovima kognitivnu (a time i naučnu) dimenziju, kao i uz opšti kurs razvoja političke teorije i političke nauke.

U prilog priznanja važne uloge emocija u političkoj teoriji, ohrabruje činjenica da su filozofi i sociolozi u prethodne tri decenije (Solomon, Nasbaum, Elster) reevaluirali značaj emocija u mišljenju uopšte, nudeći argumente u prilog shvatanju emocija kao vrste sudova. Njihovi argumenti su dobra osnova za ponovno preispitivanje teza emotivističke etike Čarlsa Stevensona, koji sudove u moralu i politici vezuje kako za emotivne, tako i za kognitivne sadržaje. Konačno, pitanje koje treba razmotriti jeste vezano za funkciju emocija u demokratskim procesima: da li emotivni sudovi imaju normativnu snagu u kontekstu demokratskog političkog odlučivanja?

Bojan Vranić (1986) osnovne studije politikologije je upisao 2005. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i završio ih nakon tri godine. Na istom Fakultetu je odbranio i master tezu 2010, kao i doktorat 2014. Izabran je u zvanje asistenta 2010. godine na užoj naučnoj oblasti „Politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka,“ da bi na istoj naučnoj oblasti bio izabran za docenta 2015. godine. Objavio je više naučnih radova iz oblasti političke teorije i političke kulture. Trenutno predaje na predmetima „Politička kultura“ i „Političke ideologije.“