Bojana Radovanović Volontiranje, aktivizam i društvena angažovanost: granice i preklapanja

Studije angažovanosti su u centru istraživačkih aktivnosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Naša polazna osnova je da društvena angažovanost obuhvata svaku kolektivnu praksu koja se na konstitutivan način odlikuje dvostrukim kretanjem: 1) refleksijom o postojećim društvenim vrednostima, normama i pravilima delanja, te 2) delanjem u pravcu njihove promene ili očuvanja.

Mada u literaturi ne postoji konsenzus oko definicije volontiranja, najveći broj autora smatra da volontiranje obuhvata radnje kada se vreme, rad i stručnost dobrovoljno daju u korist druge osobe, grupe, ili za opšte dobro. Aktivizmom se najčešće nazivaju one aktivnosti koje su usmerene ka društvenoj promeni. Teoretičari volontiranja tradicionalno isključuju iz analize političke volonterske akcije, naročito one koje se tiču društvenih pokreta i kolektivnih protesta. Međutim, i volontiranje i aktivizam su dobrovoljne radnje koje su usmerene na ili koje uključuju druge osobe ili grupe. Tako mnogi danas vide aktivizam kao oblik volontiranja.

Cilj ovog izlaganja je da osvetli sličnosti i razlike između volontiranja, aktivizma i društvene angažovanosti. Gde su granice, a gde preklapanja između ova tri koncepta? Da li su i u pod kojim uslovima volontiranje i aktivizam oblici društvene angažovanosti? Da li postoji društvena angažovanost izvan volontiranja i aktivizma?

Bojana Radovanović je istraživač saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i doktorantkinja Centra za studije razvoja, Univerziteta u Kembridžu. Oblasti njenog interesovanja su studije filantropije, etika i studije razvoja.