Bojana Simeunović: Jus ex bello: Prilog teoriji pravednog rata

Tema predavanja je preispitivanje etike okončanja rata, oblasti koja u kontekstu savremenih ratova postaje izuzetno važna. Predavanje će pokušati da odgovori na tri ključna pitanja: da li i na koji način etika okončanja rata predstavlja zasebno polje u okviru teorije pravednog rata, [ta tačno podrazumeva etika okončanja rata i prema kojim kriterijumima se procenjuje moralna opravdanost okončanja, odnosno produženja, rata i u kojoj meri je etika okončanja rata kao zasebna oblast zavisna od ostalih kategorija teorije pravednog rata?

Kroz prikaz tri različita pristupa etici okončanja rata, rad bi trebalo da pokaže da etika okončanja rata, kao zasebna oblast — jus ex bello — u okviru teorije pravednog rata, može da ponudi principe i kriterijume koji okončanje sukoba čine moralno opravdanim i/ili nužnim. Međutim, pojedina pitanja i situacije zahtevaju preklapanje i saradnju s drugim poljima teorije pravednog rata. U zaključku, rad ima za cilj da uputi na pojedine opasnosti po opstanak same teorije i otvori nova pitanja o tome da li se kategorije teorije pravednog rata mogu primenjivati univerzalno i svevremeno.

Bojana Simeunović završila je osnovne studije međunarodnih odnosa na Univerzitetu Vebster u Beču. Nosilac je akademskog priznanja Magna cum laude graduate i dobitnica Globalne nagrade za liderstvo među studentima. U toku osnovnih studija radila je kao saradnik na istraživanju iz oblasti ljudskih prava i bila je jedan od osnivača Saveza studenata međunarodnih odnosa na matičnom univerzitetu. Član je tima TEDxVienna od 2010. godine i aktivno je radila na organizovanju TEDx konferencija do 2013. Trenutno završava master studije na katedri za etiku Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti njenog istraživanja i interesovanja jesu etika rata i politička etika, teorija međunarodnih odnosa i filozofska praksa.