Izazov marginalnog. Dometi kritike logocentrizma u sporu Moderna-Postmoderna