Burkhard Liebsch: Svedok i političko

Prema sadašnjem shvatanju, svedočiti može samo neko za nešto pred drugima ili za nekoga drugoga. Dakle, radi se o socijalnom dešavanju koje na najprisniji način spaja svedočenje, činove posvedočavanja i ono o čemu se svedoči kao takve. U okviru predavanja preciznije će se uzeti u obzir svedočenje samog svedoka, kao i socijalno dešavanje koje najtešnje povezuje činove svedočenja i socijalno dešavanje kao takvo i to upravo utoliko što se svedočenje svedoka ne iscrpljuje u iskazu svedočenja. Povrh toga, postaviće se pitanje o vezi svedočenja i političkog sveta i to najpre polazeći od spoznajno-teorijskog oblika moderne filozofije (posebno s obzirom na Dekarta i Vitgenštajna).

Kao drugo, u igru će se uvesti socijalno-filozofski pojam sveta prema kome mi nismo naprosto „na“ svetu ili ne živimo naprosto „u“ svetu (i na toj osnovi znamo nešto o njemu), nego živimo na način da se pri tome na kocku stavlja i mogućnost življenja našeg života u svetu koji delimo sa drugima.

Kao treće, iz toga proizilazi sledeća teza: ovo potonje se posvedočuje, i to u odnosu spram drugih kao čiji svedoci smo uključeni od samog početka.
Četvrto, onaj u modusu verodostojnosti posvedočeni odnos spram drugoga mora da bude doveden u pitanje da bi se otvorila kritička perspektiva u kojoj (kao peto) prosuđujemo o svedočanstvu u njegovoj istorijskoj dimenziji.


Profesor Burhardu Libšu (Burkhard Liebsch, Lajpcig, Nemačka) završio je studije filozofije, društvenih nauka, pedagogije i psihologije. Naučni je saradnik na univerzitetima u Bohumu, Ulmu, Esenu, Hanoveru, Bambergu, Viljnusu i Lajpcigu. Bavi se praktičnom i socijalnom filozofijom, političkom teorijom u perspektivi kulturoloških studija, teorijom i istorijom fenomenologije i hermeneutikom. Gdoine  2010. održao je tri predavanja na IFDT-u, a 2012. bio je učesnik konferencije Poverenje i transparentnost – za novu Evropu. Autor je jedanaest knjiga i trinaest zbornika iz navedenih oblasti.