Ceyhan Işik: Logika priznanja (Die Logik der Anerkennung)

Predmet logike nisu isključivo teorijska pitanja, već se ona može baviti i praktičnim temama. Samim tim, i država se može logički ispitivati kao predmet praktične filozofije. Savremeni filozofi naročito prave iskorak u odnosu na klasične predmete ispitivanja poput oblika državnih uređenja i kvaliteta vladara ka novijim temama, kao što su potraga za utemeljenjem pluralnosti država i religija, pitanje postojanja pretora koji bi bio iznad država i međunarodnog prava.
Nezavisnost države se ne uspostavlja njenim proglašavanjem na međunarodnom polju. Ona takođe mora da bude priznata od strane drugih država. Na isti način na koji otac nije otac bez sina, tako i država nije država ukoliko nije prepoznata i priznata od strane drugih. Država uspostavlja i upotpunjuje svoj pojedinačni identitet uz pomoć drugih. Pojam priznanja nije samo neizbežna činjenica u diplomatiji, već je i neophodan deo filozofije međunarodnog prava i logike. Stoga u svakom polju u kom je ovaj fenomen prisutan, treba tražiti logiku koja je njemu u osnovi, ili sasvim suprotno, koja je njegov rezultat, a možda i jedno i drugo. Primenjeni na svaku pojedinačnu državu, ovi opšti principi su nešto na šta bi diplomatija trebalo da se poziva. U izlaganju će se raspravljati o Hegelovom shvatanju međunarodnog prava.

Džejhan Isik (Ceyhan Işik), rođen 1980. godine, istraživač saradnik je na Mus Alparslan univerzitetu u Turskoj. Prethodno je 2004. godine završio osnovne studije teologije na Univezitetu u Istanbulu, a zatim i magistarske studije filozofije na Tehničkom univerzitetu u Berlinu 2009. godine. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji o Hegelovoj teoriji međunarodnog prava.