COST akcija 18114 – ENTAN – Evropska mreža za ne-teritorijalnu autonomiju (ENTAN – the European Non-Territorial Autonomy Network)

Nosilac projekta: University American College Skopje, Severna Makedonija

Trajanje projekta: 2018-2023

Koordinator projekta: Prof. Dr Ivan Dodovski, University American College Skopje

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju je partnerska institucija u okviru COST akcije ENTAN 18114  – the European Non-Territorial Autonomy Network.

ENTAN – Evropska mreža za ne-teritorijalnu autonomiju (ENTAN – the European Non-Territorial Autonomy Network) je COST Akcija koja ima za cilj da prouči koncept ne-teritorijalne autonomije (non-territorial autonomy – NTA), iz komparativne i sveobuhvatne perspektive. ENTAN se posebno fokusira na NTA aranžmane koji imaju za cilj smanjivanje međuetničkih tenzija unutar države i na prilagođavanje potreba različitih zajednica, a istovremeno sprečavaju pozive na posebnu državnost. Ova akcija oslanja se na novije trendove u teoriji i praksi kulturnih razlika;  manjinska prava (uključujući jezička i obrazovna prava); državne funkcije i suverenitet; rešavanje konflikata kroz praktične političke aranžmane; samoupravu i autonomiju. Glavi cilj je proučiti postojeće NTA mehanizme i politike i razviti nove modalitete za prilagođavanje razlika u kontekstu rastućih izazova koje donosi globalizacija, regionalizacija i evropska supranacionalna integracija. Pored tema koje obuhvataju kulturu i obrazovanje raznorodnih grupa unutar nacionalne države, i pravnih aranžmana za prepoznavanje i praktikovanje posebnih identiteta, ova Akcija se fokusira na političke strategije i praktične političke preporuke koje imaju potencijal da povećaju autonomiju nacija bez države i da ojačaju kulturne, etničke i religijske zajednice. Mreža je izgrađena oko dogovorenih aktivnosti, koje uključuju interdiciplinarni i multudisciplinarni zajednički rad, trening i osnaživanje mladih istraživača, akademkse konferencije i publikacije, i diseminaciju rezultata donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva i zajednicama.

U akciji učestvuju naučno-istraživački timovi iz preko dvadeset zemalja.