Daniel Loik: „Expression of Contempt“. Hegel’s Critique of Legal Freedom

Autor će u izlaganju zastupati tezu da postoje patologije juridicizma i nastojaće da pokaže da zapadni režim prava pokušava da kolonizuje naše intersubjektivne odnose, čime doprinosi formiranju afektivnih i habitualnih dispozicija koje zapravo sputavaju učešće u društvenom životu. Insistiranje na „patologijama juridicizma“ podrazumeva da pravna forma temeljno kontaminira način na koji se odnosimo prema sebi, prema drugima i prema svetu, tako da naša (inter-)subjektivnost postaje etički deformisana, izopačena ili manjkava.

Da bi podupro ovu tezu, Loik se poziva na filozofa čiji rad na centralan način tematizuje analizu i kritiku juridicizma, naime, na Hegela. Hegel pruža istorijsku i sistematičnu teoriju patologija juridicizma. U istorijskom smislu, on određuje vreme kada se pojavljuje apstraktna subjektivnost prava, u starom Rimu.

U sistemskom smislu, njegova teorija razume negativne učinke apsolutizacije pravnog domena, i to ne kao istorijski dovršen predstupanj modernog etičkog života, već kao uvek prisutnu opasnost od neuspeha društvene integracije i individualnog dobrog života.

Loik će pokušati da razjasni oba argumentativna kraka u dva koraka: prvo će razmotriti Hegelovu istorijsku kritiku koju je ponudio u Predavanjima o filozofiji istorije, da bi potom pružio sistematičnu interpretaciju Hegelove kritike subjektivnosti prava u kratkom poglavlju Fenomenologije duha „Pravno stanje“. Na kraju, Loik će tvrditi da iako je Hegelova dijagnoza ispravna, terapija koju on propisuje ne može biti uspešna: umesto da radikalno izmeni apstraktno pravo u smislu njegovog sadržaja i forme, ona samo preporučuje njegovu komplementarnost s drugim etičkim sferama.

​Daniel Loik (Daniel Loick) je 2005. dovršio studij filozofije, germanistike i sociologije na Univerzitetu Merkator u Duizburgu i Univerzitetu Gete u Frankfurtu na Majni. Godine 2005. magistrirao na na istom univerzitetu radom o etici kod Džudit Batler.

Školske 2007/2008. bio je Visiting Scholar na Odeljenju za filozofiju Državnog univerziteta Njujorka u Stoni Bruku. Od 2009. radi kao nastavnik na Državnoj višoj školi za likovne umetnosti u Frankfurtu. Doktorirao je 2010. na Univerzitetu Gete u Frankfurtu na Majni radom o kritičkoj teoriji suvereniteta.

Od 2010. godine naučni je saradnik na Katedri za socijalnu filozofiju (Aksel Honet) Instituta za filozofiju na Univerzitetu Gete u Frankfurtu na Majni. Tokom školske 2012/2013. bio je na postoktorskim studijam u Mahindra Humanities Center na Univerzitetu Harvard. Težišta istraživanja su politička filozofija, filozofija prava i socijalna filozofija, kritička teorija, poststrukturalizam, moderna politička teorija, jevrejska filozofija dvadesetog veka, politička estetika.

Predavanje se organizuje u okviru aktivnosti Grupe za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju, IFDT-a.