Deana Jovanović: Ambivalencija i ‘rad nade’: anticipiranje budućnosti u industrijskom gradu Boru u Istočnoj Srbiji

U predavanju ću se fokusirati na načine na koje su ljudi u industrijskom gradu Boru u Istočnoj Srbiji anticipirali budućnosti, i na načine na koje su se investirali u svakodnevne prakse kojima su održavali svoje nade i pokušavali da ih realizuju (prakse koje označavam kao „rad nade“). Pokazaću načine na koje se ambivalencija, koja se sastojala od istovremene sprege nade sa različitim drugim, nekad medjusobno sukobljenim dispozicijama poput rizika, očaja, poraženosti, frustriranosti itd, ogledala u načinima na koje su budućnosti bile zamišljavane, i u odnosu na koje su moji sagovornici živeli i delovali. Analiza je zasnovana na materijalu koji sam sakupila tokom 14 meseci (2012/2013) etnografskog istraživanja u Boru, i koji oslikava iskustva ljudi koji su imali različite susrete sa tadašnjim pokušajima da se revitalizuje i transformiše svakodnevni život u kontekstu „uspona“ grada i kompanije Rudarsko topioničarski basen Bor.

Deana Jovanović je doktorirala na Univerzitetu u Mančesteru na odeljenju za Socijalnu Antropologiju. Deana se bavi urbanom, političkom i ekolološkom antropologijom i istražuje anticipacije budućnosti, nadu i rizik u svakodnevnom životu, kao i načine na koji ljudi žive sa urbanom infrastrukturom u deindustrijalizovanim urbanim sredinama u državama bivše Jugoslavije i širom Istočne Evrope. Objavila je u mnogim recenziranim naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu, od čega su poslednje publikacije u prestižnim antropološkim časopisima „Ethnos“ i „HAU: Journal of Ethnographic Theory“ (2016). Kao postdoktoratkinja je boravila u Centru za napredne studije Jugoistočne Evrope (Sveučilište u Rijeci) i na Institutu za studije Istočne i Jugoistoične Evrope (IOS) u Regensburgu. U periodu 2011-2012 radila je kao istraživač pripravnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i od aprila 2017. godine se ponovo pridružuje Institutu.