Natalija Jovanović: Nagoni i žudnje u prozi i filmu Živojina Pavlovića

Predavanje u okviru ciklusa „Filozofija emocija“

U izlaganju će biti reči o dve sile koje pokreću junake na delanje u izabranim delima proznog i filmskog stvaralaštva Živojina Pavlovića. Pokazaćemo kako su Pavlovićevi junaci pretežno bića nagona i impulsivnih reakcija, motivisana bazičnim potrebama (prevashodno seksualnim htenjem čijem zadovoljenju teže). Biće istaknuta uloga sramote koja se javlja kod nekih junaka pri osvešćivanju intenziteta nagona čije postojanje nisu uspeli da potisnu. Sa druge strane, ukazaćemo na ideje kojima se osporava značaj sramote i stida u regulisanju ljudskog ponašanja. Ovakvi pogledi svojstveni su osvešćenom čoveku koji odbacuje društvene obzire na putu ka onome što doživljava kao samoostvarenje. S tim u vezi, podvući ćemo ulogu Ničeove filozofije u Pavlovićevim ostvarenjima. Povodom likova kod kojih se javlja žudnja, progovorićemo o razlici između htenja svojstvenog nagonima i žudnje o kojoj kao specifičnoj želji piše M. Bahtin.

Natalija Jovanović (1989) je diplomirala i masterirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu čeka odbranu teze pod naslovom Vreme, prostor i telo u prozi i filmu Živojina Pavlovića. Objavljuje književne studije i prikaze.

Ciklus „Filozofija emocija“ ima za cilj da javnosti predstavi različite pravce u filozofiji emocija, kao i da otvori diskusiju o shvatanju emocija i njihovog značaju.