Dragoljub Kaurin: Profesionalno obrazovanje u Srbiji u post-socijalizmu

Tema ovog projekta je istraživanje o promenama u visokom obrazovanju u Srbiji u post-socijalizmu. Teza se zasniva na socio-ekonomsko-istorijskom istraživanju i glavni argument je da istorijski tok tokom perioda državnog socijalizma i post-socijalizma imao značajan uticaj na kreiranje sistema visokog obrazovanja. Koriste se ideje Starka i Brusta u Post-Socialist Pathways, osnovni periodi su:

• Socijalistički staljinizam 
• Eksperimentacija i liberalizacija 
• Post Tito period i nedostatak efikasnog liderstva 
• Ante Marković i slom Jugoslavije

Istraživanje koristi teorije profesija počev od Harolda Perkina i dela The Origins of the Modern English Society and The Rise of Professional Society, Gramšijevu distinkciju na organske intelektualce i tradicionalnu inteligenciju kao i teoriju o profesijama Tonija Votsona  i teorije o ljudskom i socijalnom kapitalu. Istorijski posmatrano, postsocijalizam se razmatra iz ekonomske, političke, socijalne perspektive i ispituje se kako se ovi razvoji prelamaju kroz prizmu obrazovanja (tranzicija, ekonomska kriza,odnos sa MMF i Svetskom Bankom). Metodološki, projekat koristi kvalitativnu metodologiju, dokumentacionu analizu, upitnike i intervjue sa studentima, pravnicima i univerzitetskim profesorima. Istraživacki nalazi se mogu podeliti u tri podgrupe: Demokratizacija i Građansko Društvo, Institucionalna Održivost i Zaposlivost Studenata i Internacionalizacija i Evropska Unija u Sferi Obrazovanja.

Projekat ima metodološke, socioekonomske i druge aspekte. Ovakav razvoj se preispituje u svetlu donošenja Bolonjske Deklaracije te akata o internacionalizaciji i zahteva agenata sa tržišta rada. Budućnost visokog obrazovanja je neizvesna imajući u vidu sve veće kritike preduzetnika i aktera sa tržišta rada, te će biti neophodna prilagođavanja ove sfere u bliskoj budućnosti. To, po nalazima autora, treba da bude osnovni zadatak kreatora ekonomske politike i onih poslenika koji učestvuju u kreiranju sistema obrazovanja. Ekonomske i obrazovne politike treba da imaju u vidu ovu činjenicu na kraći kraći i dugi rok i to treba da bude ključna tačka svih legislativnih akata.

Dragoljub Kaurin diplomirao Sociologiju (2006, Beograd), Magistrirao Celoživotno Obrazovanje (Lifelong Education) (Nottingham, 2008), doktorirao Nauke o Obrazovanju (Nottingham, 2012). Objavljivao u časopisu Sociologija. Radio kao istraživac za charity ESCVS (East Staffordshire Community and Voluntary Service).