Bulatović Aleksandra

Aleksandra Bulatović je viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, gde je članica Laboratorije za studije filantropije, solidarnosti i brige, Laboratorije za teoriju, stvaranje i politiku prostora i Grupe za praktičnu filozofiju i socijalnu ontologiju. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za krivično pravo, uža naučna oblast ― kriminologija. U doktorskoj disertaciji istraživala je ulogu ljudskih prava u osmišljavanju odgovarajuće politike u oblasti prevencije transnacionalnog organizovanog kriminala. Magistrirala je u okviru multidisciplinarnih regionalnih studija na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. U magistarskoj tezi je putem kombinovanja pravnog i politikološkog pristupa obrađivala složeno pitanje realizacije međunarodnih pravnih standarda u Hrvatskoj u oblasti prava manjina.

Njena sadašnja teorijska usmerenja odnose se na razmatranje načina borbe protiv organizovanog kriminala i njihove posledice na savremeno demokratsko društvo i međunarodni sistem. U okviru sfere društvene kontrole, poseban interes ima za pitanja humane bezbednosti unutar koje je ključna kategorija pravo na optimalan kvalitet života, što se odnosi na čitav spektar etičkih pitanja na nivou javne politike kao i na nivou individualnih i kolektivnih vrednosti.

Najnovije publikacije

  • Bojić, Ljubiša, Bulatović, Aleksandra, Žikić Simona (2022) “The Scary Black Box: AI Driven Recommender Algorithms as The Most Powerful Social Force”, Etnoantropološki problemi 17(2): 719–744.
  • Bulatović, Aleksandra (2021) „Žene i bezbednost — Integrativni pristup otpornosti”, u: Sanja Ćopić, Zorana Antonijević (prir.) Feminizam, aktivizam, politike: Proizvodnja znanja na poluperiferiji, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 431‒442.
  • Bulatović, Aleksandra, Pavićević, Olivera (2021) Crna ekonomija i crno društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd.