Delibašić Balša

Balša Delibašić je doktorant na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi na tezi o sportu i procesu izgradnje nacije u Crnoj Gori. U proteklom periodu bio je angažovan na tri terenska istraživačka projekta: Univerziteti između meritokratije i patrijarhata: žene i moć delanja, Demokratizacija odozdo – Komparativno istraživanje društvenih pokreta u Srbiji i Makedoniji i Perspektive socijaldemokratskih partija u Srbiji. Trenutno je angažovan na Erasmums+ projektu Creating Life Champions i projektu Distributed Archiving. Od 2014. godine je bio angažovan i kao saradnik u Istraživačkoj stanici Petnica na seminaru istorije.

Najnovije publikacije

  • Bešlin, M., Pudar Draško, G., Delibašić, B. (2021). Aporias and contradictions of the (post-)Yugoslav left: orthodoxy in a praxis way. Kontradikce V/2, 107–120.
  • Delibašić, B. (2021). The role of the Montenegrin prosecutor’s office in the case of Deportation of refugees. Montenegrin Journal for Social Sciences V/1-2, 59–80.