Fiket Irena

Moje istraživačke teme, kojima sam se bavila kao postdoktorandkinja na univerzitetima u Firenzi, Sjeni, Bolonji i Oslu obuhvataju građansku participaciju, demokratske inovacije, deliberativnu demokratiju, evropski identitet, evropsku javnu sferu, visoko obrazovanje unutar evropskog prostora i Zapadni Balkan. Do sada sam objavila preko 15 radova u recenziranim međunarodnim časopisima i/ili knjigama i odrzala vise od 30 prezentacija, seminara ili predavanja. Jedna sam i od osnivačica i članica Stalne grupe za demokratske inovacije (http://www.democraticinnovations.net/organisation) pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja (European Consortium for Political Research – ECPR) i predsednica sam i osnivačica NVO Klub 500 koja se bavi kvalitetom viskog obrazovanja.