Liza Hercog je profesorka političke filozofije i teorije na Tehničkom univerzitetu u Minhenu. Studirala je filozofiju, ekonomiju, političke nauke i savremenu istoriju na univerzitetima u Minhenu i Oksfordu. Autorka je knjige “Inventing the Market. Smith, Hegel, and Political Theory” (Oxford University Press, 2013). Bavi se prožimanjem političke filozofije i ekonomije s fokusom na istoriju političkih i ekomoskih ideja, kao i na pitanja finansijskih tržišta i organizacione etike. Piše i za širu publiku i učestvuje u javnim debatama o pitanjima etike finansija, socijalne pravde i nejednakosti.

Gostovanja