Knežević Aleksandra

Aleksandra Knežević je doktorantkinja antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije filozofije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a master studije filozofije na Centralnoevropskom Univerzitetu u Budimpešti i Beču. U svom doktorskom istraživanju Antropološka analiza metoda evolucionih društvenih nauka”, Aleksandra koristi metode etnografije nauke kako bi ispitala stavove evolucionih psihologa o problemu integracije evolucionih i antropoloških objašnjenja društvenih fenomena (sa posebnim osvrtom na objašnjenja rodnih razlika). Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, članica je Laboratorije za istraživanje roda (GenLab) i Laboratorije za društvenu kritiku (CriticLab). Oblasti njene uže specijalizacije uključuju kritičke studije nauke, feminističku filozofiju nauke i filozofiju društvenih nauka. Naročito teme koje se bave odnosom nauke i vrednosti, nauke i feminizma, prirode i kulture i uloge kritičke i društveno angažovane nauke i filozofije u demokratskom društvu. Oblasti njene kompetencije obuhvataju socijalnu filozofiju, filozofiju roda i društevnu ontologiju (posebno pitanje ontologije društvene promene i društvenih normi). 

Najnovije publikacije

  • 2024 Knežević, A. “The Integrative Potential of Contemporary Perspectives on the Nature/Culture Conceptual Relationship”. Filozofija i društvo/Philosophy and Society, 35(1): 103–123. https://doi.org/10.2298/FID2401103K 
  • 2023 Knežević, A., K. Lončarević i A. Zaharijević. Feministička kritika znanja.” u: M. Ivković i Ž. Radinković ur. Priručnik kritike. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 231–261. 
  • 2023 Prodanović, S. i A. Knežević. Kritički aspekti pragmatizma: između opravdanja i ironije.” u: M. Ivković i Ž. Radinković ur. Priručnik kritike. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 385–420. 
  • 2023 Knežević, A. „Priroda i kultura, još jednom: šta neodarvinizam i teorija razvojnih sistema imaju da kažu?”Antropologija, 23(1): 25–45. https://antropologija.com/index.php/an/article/view/447