Kostić Ivan Ejub

Ivan Ejub Kostić je doktorirao na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Pre toga diplomirao je na Filološkom fakultetu na Katedri za orijentalistiku, arapski jezik i književnost. Na istoj katedri, zavredio je zvanje mastera, odbranivši tezu “Vidovi islamskog reformizma u XIX i XX veku”.
U periodu od 2011. do 2013. godine radio je kao predavač na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum na predmetima Kultura i istorija Bliskog istoka i Orijentalizam i okcidentalizam.
Jedan je od osnivača Balkanskog centra za Bliski istok, čiji je izvršni direktor postao 2013. godine. U Centru kao glavni urednik vodi i njegovu izdavačku delatnost u okviru koje je dosad Centar publikovo jedanaest knjiga. Kao izvrši direktor Centra upravljao je i brojnim projektima koji su tokom godina realizovani podrškom međunarodnih donatora.
Sa prof. dr Radetom Božovićem i prof. dr Mirjanom Teodosijević koautor je knjige Progonjeni islam publikovane 2013. godine, a 2019. godine priredio je i hrestomatiju Savremena islamska misao i zbornik Religija, verovanje i građanski identitet.
Član je Upravnog odbora Evropske muslimanske mreže sa sedištem u Briselu, uređivačkih odbora naučnih časopisa – Časopis za religijske nauke Kom, Beograd i Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo. Takođe, od 2009. do 2020. godine bio je stalni saradnik na projektu Yearbook of Muslims in Europe koji je sprovodio Univerzitet u Lajdenu. Od 2017. godine radi na projektu Islamophobia in Europe koji se realizuje pod pokroviteljstvom Fondacije SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) i obuhvata 35 država Evrope.
Tokom 2020. godine bio je gostujući istraživač u Centru za studije Jugoistočne Evrope (Zentrum für Südosteuropastudien) Univerziteta u Gracu.
Od strane Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju licencirani je trener za obuku o zločinima počinjenim iz mržnje, sa akcentom na antimuslimanski rasizam i islamofobiju.
Takođe, bio je rukovodilac, saradnik ili ekspert-konsultant na značajnom broju projekata koji su sprovedeni u različitim državama u svetu i u regionu.
Polja naučnog istraživanja kojima se bavi su: (islamski) društveni pokreti, odnos religije i nacionalizma, savremena islamska misao, islam u Evropi, društveno-pravni položaj muslimana republika bivše Jugoslavije, odnos savremenih društvenih teorija i islama, istorijom i položajem Roma muslimana, itd.