Mandić Marija

Marija Mandić je viša naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Prethodno je bila zaposlena u Balkanološkom institutu SANU (2004–2022) i Institutu za srpski jezik SANU (1999–2000). Dobitnica je brojnih stipendija za naučno usavršavanje i istraživanje, između ostalih Humboltove istraživačke stipendije za postdoktorante (2016–2018), kada boravi kao gostujuća naučna saradnica na Institutu za slavistiku i hungarologiju Humboltovog univerziteta u Berlinu. Radila je kao rukovodilac i saradnica na brojnim međunarodnim i nacionalnim naučnim projektima. Kontinuirano sprovodi kvalitativna etnografska i lingvistička terenska istraživanja u Srbiji, Mađarskoj, Austriji, Nemačkoj i dr. Gostujuća predavanja je držala na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Kragujevcu, Univerzitetu u Beču, Humboltovom univerzitetu u Berlinu, Univerzitetu Oslo, Univerzitetu u Tirani i dr. Školske 2020/2021. godine, predavala je predmet Sociolingvistika na doktorskim studijama Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Njena glavna istraživačka interesovanja su lingvistička antropologija, kritička sociolingvistika, etnolingvistika, kritička analiza diskursa, etnička pripadnosti, nacionalnost, manjinski jezici jugoistočne Evrope, migracija i društveno pamćenje.

Najnovije publikacije