Mevorah Vera

Vera Mevorah je doktorka nauka umetnosti i medija i naučna saradnica pri Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. U periodu od marta 2020. do januara 2022. godine obavljala je funkciju koordinatorke ShoahLab: Laboratorije za izučavanje Holokausta IFDT i članica je DigiLab: Laboratorije digitalnog društva IFDT. Članica je Upravnog odbora međunarodnog Centra za sudbinu žena u Holokaustu (WHISC – Women in the Holocaust International Study Center) i upravnog odbora Memorijalnog centra „Staro sajmište“ Republike Srbije. Sarađivala je sa nevladinim organizacijama Haver Srbija, Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu (CIEH) i Terraforming network. Njena doktorska disertacija je pionirska studija odnosa Interneta i umetnosti u Srbiji. Preko 15 godina je bila aktivna u oblasti neformalne edukacije, muzičkog izvođaštva i muzičke pedagogije. Polja kojima se bavi u svojim istraživanjima su studije reprezentacije Holokausta, studije medija i komunikacije, studije Interneta i digitalne kulture, savremena umetnost i teorija umetnosti.

Najnovije publikacije

  • (2023 – u najavi) “ Ironija i subverzivna mimikrija u (balkanskoj) digitalnoj mim kulturi“ [Irony and subversive mimicry in (the Balkan) digital meme culture], u Williams, Tom, Gediminas Gasparavicius i Maia Toteva (prir.), Walking with the enemy: The art of subversive mimicry in the post-truth era, Manchester, England: Manchester University Press. [eng.]
  • (2023 – u pripremi) sa Željkom Šarićem i Predragom Krstićem (prir.), Holokaust i teologija, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
  • (2023 – u pripremi) sa Predragom Krstićem i Marijom Velinov, “Industrijalizacija Holokausta: (Američka) debata o instrumentalizaciji Šoe na prelomu veka”, Sociologija 2023/2.
  • (2023 – u pripremi) sa Čedomirom Markovom i Jelenom Gugom, „Božanski genije, subverzivni heroj ili kreativni preduzetnik? Istraživanje različitih aspekata umetnika kao mitske figure“ [Divine genius, subversive hero, or creative entrepreneur? Exploring various facets of the artist as a mythical figure], Zbornik Etnografskog instituta SANU, 2023/1. [eng.]
  • (2023 – u pripremi) “Internet umetnost: kritika i rađanje digitalne kulture”, Život umjetnosti.
  • (2022) “Žak Derida i pitanje šta je teorija?”, Theoria 65(4): 137–146. https://doi.org/10.2298/THEO2204137M
  • (2022) „Dva lica mistifikacije: predstavljanje Holokausta u delima A Survivor from Warsaw Arnolda Šenberga i Different Trains Stiva Rajša“, Muzikologija 32: 183–198. https://doi.org/10.2298/MUZ2232183M
  • (2022) „Kako pripovedati Holokaust (na filmu)? Od istorije do komunikacije“, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 41: 43– https://fdu.bg.ac.rs/sr-lat/fakultet/institut/zbornik-radova-fakulteta-dramskih-umetnosti/zbornik-radova-fdu-41