Resanović Milica

Milica Resanović (1992) je istraživačica saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2023. godine sa temom „Simboličke granice i borbe u polju književne proizvodnje u Srbiji danas“. Na istom fakultetu je završila diplomske i master studije baveći se temama kulturne potrošnje, ukusa i refleksivnosti. Karijeru je započela kao istraživačica na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u okviru kojeg je bila angažovana i na nacionalnim i na međunarodnim projektima. Institutu za filozofiju i društvenu teoriju se priključuje 2022. godine, u okviru kojeg je angažovana u Laboratoriji za istraživanja roda i Laboratorija za društvenu kritiku. Njena interesovanja uključuju kulturnu sociologiju, sociologiju književnosti i sociologiju roda.

Najnovije publikacije

  • Resanović, M. (2023). Burdijeova teoretizacija društvenih polja. U I. Mladenović, M. Uroševići, Z. Zarić (ur.) Pjer Burdije: radikalna misao i praxis. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju. 66-84.
  • Resanović, M. (2022). Književna sfera kao izvorište identiteta grada. Sociologija i prostor, 60(1), 133-153.
  • Resanović, M. (2021). Građanski i antigrađanski kod u debatama o praksama SPC u pandemiji. U I. Spasić (ur.) Pandemija, društvo i simbolički poredak: javni diskursi u/o krizi izazvanoj pandemijom kovida19. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 87-102.