Urošević Milan

Milan Urošević je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i predavač Sociologije kulture na Fakultetu muzičke umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Doktorat iz sociologije je stekao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tema njegove disertacije je „Samopomoć kao tehnologija sopstva: Analiza diskursa savremenih priručnika za samopomoć“. Objavljivao je u časopisima Sociologija, Sociološki pregled, Etnoantropološki problemi, Kultura i Filozofija i društvo.

Najnovije publikacije

  • Urošević, Milan. 2022, „Politika i teorija – ‘tri oblika politizacije metoda’, neoliberalizam i zaokret ka proučavanju subjektivnosti u radu Mišela Fukoa“, Etnoantropološki problemi s. god. 17 sv. 2: 741–770, https://doi.org/10.21301/eap.v17i2.12
  • Urošević, Milan. 2023. „Politika kritike – O društveno-politički angažovanoj dimenziji Fukoove metodologije“, Srpska politička misao. vol. 79, 1: 163–187, https://doi.org/10.5937/spm79-42698
  • Urošević, Milan. 2021, „Pravila praksi: O metodologiji u radu Mišela Fukoa“, Etnoantropološki problemi s. god. 16 sv. 1: 283-302 https://doi.org/10.21301/eap.v16i1.12
  • Urošević, Milan. 2021, „Postmoderna kultura kao socijalna logika neoliberalnog kapitalizma“, Kultura, 170/171: 45–60, 10.5937/kultura2171039U