Rut Vodak (Ruth Wodak) je profesorka emerita studija diskursa na Univerzitetu u Lankasteru (Velika Britanija), a takođe radi i pri Univerzitetu u Beču. Više decenija razvija „diskurs-istorijsku“ kritičku analizu diskursa, koja se temelji na kombinaciji etnografskog i istorijskog pristupa, teoriji argumentacije i lingvistici. Istraživački fokus Rut Vodak leži u oblasti studija diskursa, rodnih studija, političkog diskursa, predrasuda i diskriminacije, kao i na razvoju etnografskih metoda u lingvističkim istraživanjima.

Dobitnica je Vitgenštajnove nagrade za elitne istraživače 1996. godine, počasnog doktorata Univerziteta u Erebru (Švedska) 2010. godine, srebrnog ordena časti za službu Republici Austriji 2011. godine i brojnih drugih nagrada. Bila je predsednica Evropskog udruženja lingvista (Societas Linguistica Europaea). Članica je Britanske akademije društvenih nauka i Evropske akademije (Academia Europaea).

Objavila je 10 monografija, 27 koautorskih knjiga, preko 60 zbornika i više stotina članaka u naučnim časopisima i zbornicima. Osim The Politics of Fear. What Right-wing Populist Discourses Mean (2015; prevedeno na nemački 2016), među skorašnjim autorskim i koautorskim publikacijama Rut Vodak su i novo izdanje zbornika Methods of Critical Discourse Analysis (2015), Analyzing Fascist Discourse: Fascism in Talk and Text (2013), četvorotomni zbornik Critical Discourse Analysis (2012), The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual (2011), Migration, Identity and Belonging (2011) i The Discursive Construction of History: Remembering the German Wehrmacht’s War of Annihilation (2008).

Gostovanja